Terapia kuvataiteen keinoin

Taideterapia on monimuotoista; sen alkuperä on taiteessa, mutta se liittyy läheisesti psykoanalyysiin. – Dr. Joy Schavieren, ote väitöskirjasta / Birminghamin yliopisto, 1990. Neurotieteet ja kiintymyssuhdeteoria ovat vaikuttaneet myös kuvataideterapian teoriakehykseen.

Kuvataideterapia yksilöterapiana:

Yleensä terapia on kahdenkeskistä, mutta tarvittaessa mukana voi olla asiakkaan avustaja tai huoltaja. Kuvataideterapeutti voi pyydettäessä olla läsnä esimerkiksi asiakasta koskevissa hoitoneuvotteluissa.

Asiakkaan teokset ovat aina tekijälleen henkilökohtaisia, joten ne säilytetään terapiatilassa lukitussa paikassa, eikä niitä näytetä muille, ellei asiakas sitä erikseen halua. Asiakkaalla on tekijänoikeus omiin kuviinsa. Terapeutti on vaitiolovelvollinen asiakkaan asioista, ja terapiatilassa kunnioitetaan fyysistä koskemattomuutta.

Sekä terapeutti, että asiakas sitoutuvat hoitosuhteeseen sovituksi ajaksi. Terapeutilla on oikeus laskuttaa käynneistä, jotka on peruutettu saman päivän aikana ilman pätevää syytä. Yksilöterapian kesto vaihtelee 30 minuutista 1,5 tuntiin.
Tapaamistiheys on 1-3 kertaa viikossa.

individual art therapy

1. Arviointi:

kuvataideterapeutin arviointitapaamiset kestävät 3-4 tapaamiskertaa. Tänä aikana asiakas saa esittelyn saatavilla olevista materiaaleista, sopimuksesta, vakuutuksista, ja hän voi tehdä vapaasti assosioiden teoksia, joita katsotaan yhdessä.

Kuvataideterapeutin tehtävänä ei ole diagnosoida teoksia, vaan kuunnella niiden kautta asiakkaan tunteita, ajatuksia ja mielipiteitä. Näistä tapaamisista tehdään tarvittaessa yhteenveto lähettävälle taholle, ja keskustellaan asiakkaan kanssa motivaatioista ja päämääristä suhteessa mahdolliseen jatkoterapiaan.

Evaluation

2. Varsinainen terapia:

Yksilöllinen kuvataideterapia voi kestää sopimuksesta riippuen muutamasta kerrasta useisiin kuukausiin, jopa kaksi-kolme vuotta.

Kuvataideterapian tavoitteena on antaa asiakkaalle tila, välineet ja asiantuntijan läsnäolo niin, että asiakas voi rauhassa keskittyä kuvien tekemiseen, ja niiden katseluun yhdessä terapeutin kanssa.

Kuvien sisältöjen asiantuntija on asiakas. Kuvataideterapeutilla on valmiudet kuunnella häntä ja nähdä teokset asiakkaan näkökulmasta.

Olen itse saanut sekä perinteistä taidekoulutusta, että terapeuttikoulutukseen liittyen harjoitusta omien kuvien katseluun terapeuttisessa viitekehyksessä. Kuvataideterapeuttina minulla on myös taiteilijan identiteetti, siis teen itse myös omia teoksia. Toteutan työtäni psykodynaamisen viitekehyksen mukaisesti, käyn säännöllisesti omassa työnohjauksessa, ja kunnioitan työssäni ammattikuntani luomia eettisiä ohjeita.

Yksilöllinen kuvataideterapia sopii kaikenikäisille fyysisiä tai psyykkisiä oireita kantaville asiakkaille. Itselläni on pitkä työkokemus mm. afasiapotilaiden, psyykkisissä kriiseissä olevien potilaiden, lapsi- ja nuorisoikäisten potilaiden, lastenneurologisten potilaiden, vanhusikäisten, sekä aivovammaisten ja vaikeavammaisten kuvataideterapiasta. Olen on työskennellyt vuodesta 1985 lähtien julkisen ja yksityisen terveydenhoidon moniammatillisissa tiimeissä sekä Suomessa että ulkomailla.

Asiakkaan tekemät teokset ja kuvat säilytetään lukitussa tilassa, eikä niitä näytetä ulkopuolisille. Asiakkaalla on tekijänoikeudet omiin teoksiinsa.

Terapiatilassa tulee terapeutin ja asiakkaan kunnioittaa toistensa fyysistä koskemattomuutta, ja uhkailu tai väkivalta on kiellettyä. Terapeutti ei puhu asiakkaan asioista ulkopuolisille, jollei kysymys ole potilasturvallisuudesta tai ihmishenkeä uhkaavista seikoista.

3. Terapian päättyminen:

kuvataideterapian pituus päätetään yhdessä asiakkaan kanssa sen alkaessa, ja molemmat osapuolet koettavat parhaansa mukaan noudattaa sopimusta. Terapiasuhteen päättyessä terapeutti kirjoittaa yhteenvedon terapiasta, ja siitä annetaan asiakkaan luvalla kopio esim. maksavalle taholle.

Jos potilas haluaa päättää terapian ennen sovittua ajankohtaa, tästä pitää keskustella erikseen. Myös terapiasuhteen jatkumisesta alun perin sovitun ajan yli pitää selkeästi sopia erikseen, ja siihen pitää olla perusteet.

Terapiasuhteen aikana asiakas sitoutuu omalta osaltaan yhteisestä sopimuksesta, ja huolehtii sovituista asioista, mm. laskujen maksamisesta ajallaan ja sovituista terapia-ajoista. Terapeutilla on oikeus laskuttaa käynneistä, jotka on peruutettu saman päivän aikana ilman pätevää syytä.

End of Therapy

Kuvataideterapeutin eettiset ohjeet

Ammattitaitoinen, alansa järjestöön kuuluva, ja alansa ammattitutkinnon suorittanut kuvataideterapeutti noudattaa työssään ja toimissaan seuraavia eettisiä sääntöjä:

hän

 • ei valikoi potilaitaan rodun, yhteiskuntaluokan, sukupuolen, siviilisäädyn, fyysisen tai henkisen suorituskyvyn, uskonnon, seksuaalisen suuntautumiseen, tai iän perusteella.
 • pyrkii työssään korkeisiin eettisiin ratkaisuihin, pitäen potilaan parasta ensiarvoisena.
 • on tietoinen, kuka on lääketieteellisissä kysymyksissä potilaasta vastaava henkilö.
 • pitää aina potilas-terapeutti -suhteen ammatillisena. Hän ei käytä hyväkseen potilaan riippuvaisuutta seksuaalisella, taloudellisella, tai muulla tavalla myöskään terapiasuhteen loputtua.
 • sopii terapian alkaessa potilaan (tai hänen edustajansa) kanssa selkeästi terapiasuhteen rajoista.
 • pitää lupaamansa luottamuksen potilaaseen. Julkisen alan palveluksessa hän ulottaa luottamuksellisuuden moniammatilliseen tiimiin. Yksityispraktiikassa hän on vaitiolovelvollinen potilaan kaikista asioista, ellei kyse ole potilaan, terapeutin, tai muiden ihmisten turvallisuudesta.
 • on luotettava myös seuraamalla työhönsä liittyviä lakeja ja lakiehdotuksia.
 • kysyy aina potilaan luvan ja kertoo tarkasti suunnitelmastaan, kun haluaa käyttää osia potilaan tuottamasta verbaalista tai kuvallisesta materiaalista tutkimukseen, opetukseen, julkaisuun tai näyttelyyn, eikä koskaan ylitä julkaisukynnystä, jos se häiritsee terapiaprosessia.
 • ei hyödy rahallisesti, jos potilas myy töitään jotka ovat syntyneet terapiaprosessin aikana.
 • pitää yllä ammattitaitoaan säännöllisen työnohjauksen avulla.
 • työtään mainostaessaan vetoaa ammatillisiin standardeihin kaupallisten sijasta, tuoden esille osaamistaan hienotunteisesti ja tahdikkaasti, eikä tuo vääristellen esiin koulutuksensa tai arvosanojensa sisältöä.

Lähde:
Code of Ethics. The British Association of Art Therapists. Vapaa käännös ja lyhennelmä /SM.

Ota yhteyttä

Osoite

Peurankallionkatu 3
33230 Tampere

Valkeakoski Art House
Kisakatu 3
37600 Valkeakoski

Aukioloajat

Ma-Pe: 10am – 6pm
Viikonloppuisin: 10am – 3pm